Корисна інформація

Що таке інформація?

Термін "інформація" походить від латинського слова "іnformatіo", що означає відомості, роз'яснення, виклад. Незважаючи на широке поширення цього терміна, поняття інформації є одним із самих дискусійних у науці. У цей час наука намагається знайти загальні властивості й закономірності, які відповідають багатогранному поняттю інформація, але поки це поняття багато в чому залишається інтуїтивним й одержує різні значеннєві наповнення в різних галузях людської діяльності.

1. У побуті інформацією називають будь-які дані або відомості, які кого-небудь цікавлять. Наприклад, повідомлення про які-небудь події, про види діяльності й т.п. "Інформувати" у цьому змісті означає "повідомити щось, невідоме раніше".

2. У техниці під інформацією розуміють повідомлення, передані у формі знаків або сигналів.

3. У кібернетиці під інформацією розуміють ту частину знань, що використовується для орієнтування, активної дії, керування, тобто з метою збереження, удосконалювання, розвитку системи (Н. Вінер).

Клод Шеннон, американський вчений, що заклав основи теорії інформації - науки, що вивчає процеси, пов'язані з передачею, прийомом, перетворенням і зберіганням інформації, - розглядає інформацію як зняту невизначеність наших знань про щось.

Приведемо ще кілька визначень.

Інформація - це відомості про об'єкти і явища навколишнього середовища, їхніх параметрах, властивостях і стані, які зменшують ступінь невизначеності, неповноти знань (Н.В. Макарова).

Інформація - це заперечення ентропії (Леон Бриллюэн).

Інформація - це міра складності структур (Моль).

Інформація - це відбита розмаїтність (Урсул).

Інформація - це зміст процесу відбиття (Тузів).

Інформація - це ймовірність вибору (Яглом).

Сучасне наукове подання про інформацію дуже точно сформулював Норберт Вінер, "батько" кібернетики.